ការសម្រេចចិត្តបើកភាគលាភ របស់ រ.ទ.ស.ភ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥