សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ របស់ រ.ទ.ស.ភ និងលិខិតតែងតាំងអាណត្តិគាហកៈសម្រាប់ចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី៤ របស់ រ.ទ.ស.ភ