សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតចំការមន