សំណើសុំកិច្ចសហការណ៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីសំរួលដល់ការងារសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតចំការមន