សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពីការ​បរិច្ជេទការប្រលងសមត្ថភាពចូលបំរើការងារនៅ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុង​ភ្នំពេញ


Warning: include(../Administration/homepage/home/en/14.11.2012.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/ppwsakh/public_html/en/news/detail.php on line 23

Warning: include(../Administration/homepage/home/en/14.11.2012.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/ppwsakh/public_html/en/news/detail.php on line 23

Warning: include(): Failed opening '../Administration/homepage/home/en/14.11.2012.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/ppwsakh/public_html/en/news/detail.php on line 23