ការកែសម្រួលភារកិច្ច និងតែងតាំងមន្រ្តីរាជការ​នៃសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល