សេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាភិបាល រ.ទ.ស.ភ ក្នុងការបែងចែកភាគលាភសម្រាប់ឆ្នាំ២០១២

    ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៥ បានសម្រេចក្នុងការបែងចែកភាគលាភសម្រាប់ឆ្នាំ២០១២ ជាសាច់ប្រាក់ជូនភាគហ៊ុនិក រ.ទ.ស.ភ។ រ.ទ.ស.ភ នឹងផ្តល់​ព័ត៌មាន​អំពី​អត្រា​ទូទាត់ភាគ លាភឆ្នាំ២០១២ (Dividend Payout Ratio) និងនីតិវិធីនៃការបែងចែកភាគលាភនៅពេលក្រោយ។