សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​ មហាសន្និបាតភាគហ៊ុននិក លើកទី១

    រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) មានកិត្តិយស​សូមជម្រាបជូនដំណឹង​ដល់ ភាគហ៊ុនិក​កាន់កាប់​ភាគ​ហ៊ុន​ធម្មតា​របស់ រ.ទ.ស.ភ ទាំងអស់​មេត្តាជ្រាបថា៖ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល រ.ទ.ស.ភ បាន​សំរេច​យក​ថ្ងៃទី០៣ខែមករាឆ្នាំ២០១៣​ជា​កាល​បរិច្ជេទ​កំណត់​ទុក (Record Date) និងថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ ជាថ្ងៃប្រារព្ធមហា​សន្និបាត​ភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់ រ.ទ.ស.ភ នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញ។


    សំរាប់ពតិមានលំអិត សូមទាញយកឯកសារទីនេះ