ការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រកម្មសិទ្ធិលៃបម្រុងទុកសម្រាប់មន្ត្រី-និយោជិត រ.ទ.ស.ភ ដែលបានឡុកអាប់(Lock-up) ៣ឆ្នាំ

    សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យរដ្ឋ និងមន្ត្រី-និយោជិត របស់ រ.ទ.ស.ភ ទាំងអស់អាចបង់ប្រាក់ថ្លៃទិញភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនជូន រ.ទ.ស.ភ ឱ្យបានគ្រប់ចំនួន ហើយ រ.ទ.ស.ភ នឹងផ្ទេរ ភាគហ៊ុនជូនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យរដ្ឋ និងមន្ត្រី-និយោជិត របស់ រ.ទ.ស.ភ ដើម្បីធ្វើការជួញដូរបាន។