ការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រកម្មសិទ្ធិលៃបម្រុងទុកសម្រាប់មន្ត្រី-និយោជិត រ.ទ.ស.ភ ដែលបានឡុកអាប់(Lock-up) ៣ឆ្នាំ


    Warning: include(../Administration/homepage/home/kh/04.01.2013.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/ppwsakh/public_html/en/securities exchange/detail.php on line 19

    Warning: include(../Administration/homepage/home/kh/04.01.2013.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/ppwsakh/public_html/en/securities exchange/detail.php on line 19

    Warning: include(): Failed opening '../Administration/homepage/home/kh/04.01.2013.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/ppwsakh/public_html/en/securities exchange/detail.php on line 19