ការពន្យារពេលក្នុងការទទួលការបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី១


             ដោយសារនៅតែមានការស្នើសុំបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ ពីភាគហ៊ុនិក ជាបន្តបន្ទាប់ រ.ទ.ស.ភ សម្រេច​ពន្យារ​ពេល​ក្នុង​ការ​ទទួល​ការ​បញ្ជាក់​អំពីការចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ រហូតដល់ ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ ដូច្នេះ​ភាគ​ហ៊ុនិក​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជីឈ្មោះ​ភាគហ៊ុនិក​នាថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ (កាលបរិច្ឆេទកំណត់ទុក) ដែលមិនទាន់បានបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះ អាច​ទៅបញ្ជាក់ពី​ការចូលរួម​មហាសន្និបាត​នៅ​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី (ភា្នក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្ររបស់ រ.ទ.ស.ភ)បាន។