ការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី១

    រ.ទ.ស.ភ. នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ នាថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ ពីសណ្ឋាគារភ្នំពេញ ទៅ សណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា ។

    ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាញយក.... (ឯកសារភ្ជាប់)