ការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី១


    Warning: include(../Administration/homepage/home/kh/21.01.2013.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/ppwsakh/public_html/en/securities exchange/detail.php on line 19

    Warning: include(../Administration/homepage/home/kh/21.01.2013.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/ppwsakh/public_html/en/securities exchange/detail.php on line 19

    Warning: include(): Failed opening '../Administration/homepage/home/kh/21.01.2013.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/ppwsakh/public_html/en/securities exchange/detail.php on line 19