ទម្រង់លិខិតតែងតាំងអាណត្តិគាហកៈ សម្រាប់ចូលរួម និងបោះឆ្នោតក្នុងមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់ រ.ទ.ស.ភ

    មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) គ្រោងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា ដូចនេះភាគហ៊ុនិកដែលពុំអាចចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកនេះ អាចតែងតាំងអាណត្តិគាហកៈ(អ្នកតំណាង) ដើម្បីចូលរួម និងបោះឆ្នោតជំនួសបាន ដោយដាក់ លិខិតតែងតាំងអាណត្តិគាហកៈ(អ្នកតំណាង) តាមទម្រង់ដែលចេញដោយ រ.ទ.ស.ភ ជូនការី រ.ទ.ស.ភ នាថ្ងៃប្រារព្ធមហាសន្និបាតនេះ។    សូមទាញយកឯកសារ(Download) ចុចត្រង់នេះ(Click here)
    PPWSA_The 1st GMS_Proxy Letter Form (Khmer Version)