ឯកសារសម្រាប់ការចូលរួមមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់ រ.ទ.ស.ភ

    រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) មានកិត្តិយសសូមជម្រាបដំណឹងជូនដល់ភាគហ៊ុនិកដែលមានបំណងចូលរួម និងបោះឆ្នោតនៅក្នុង​មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក​លើកទី១ របស់ រ.ទ.ស.ភ ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅនៅថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា អាចទាញយក ឯកសារ​សម្រាប់​ការចូល​រួមមហាសន្និបាត​ភាគហ៊ុនិក​លើកទី១ របស់ រ.ទ.ស.ភ បានដូចខាងក្រោម។ ភាគហ៊ុនិកដែលមានបំណងចូលរួម និងបោះឆ្នោត​នៅក្នុងមហាសន្និបាត​ភាគហ៊ុនិកលើកទី១ នេះ ត្រូវគោរពតាម សេចក្តីណែនាំ​ស្តីពីការ​ចូលរួមមហាសន្និបាត​ភាគហ៊ុនិក លើកទី១ ដូចមាននៅក្នុង ឯកសារ​សម្រាប់​ការចូល​រួមមហាសន្និបាត​ភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់ រ.ទ.ស.ភ

    សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោមនេះ
    The 1st GMS Document Part 1
    The 1st GMS Document Part 2
    The 1st GMS Document Part 3