លទ្ធផលបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​អភិបាល​ឯករាជ្យ និងអភិបាល​មិន​ប្រតិបត្តិ​តំណាង​ភាគហ៊ុនិក​ឯកជន របស់ រ.ទ.ស.ភ

    តាមរយៈមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ នៅថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ា លទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើស​តាំង​អភិបាល​ឯករាជ្យ និង​អភិបាល​មិន​ប្រតិបត្តិ​តំណាង​ភាគហ៊ុនិក​ឯកជន របស់ រ.ទ.ស.ភ មានដូចខាងក្រោម៖
    ១- អភិបាលឯករាជ្យ៖ លោក អោម សេងបូរ៉ា (Mr. OM SENG BORA) មានសមេ្លងគាំទ្រចំនួន ៧៥.១៧៦.៣៨៨ភាគហ៊ុន ស្មើនឹង ៩៥,៨៩% នៃចំនួនភាគហ៊ុនចូលរួមបោះឆ្នោត
    ២- អភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន៖ លោក ចាង យុនហ្វេង (Mr.ZHANG YUN FENG) មានសមេ្លងគាំទ្រចំនួន ២.៩១៦.១៧៩ភាគហ៊ុន ស្មើនឹង ៦៥,៣៣% នៃចំនួនភាគហ៊ុនចូលរួមបោះឆ្នោត