លទ្ធផលបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​អភិបាល​ឯករាជ្យ និងអភិបាល​មិន​ប្រតិបត្តិ​តំណាង​ភាគហ៊ុនិក​ឯកជន របស់ រ.ទ.ស.ភ


    Warning: include(../Administration/homepage/home/kh/20.02.2013.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/ppwsakh/public_html/en/securities exchange/detail.php on line 19

    Warning: include(../Administration/homepage/home/kh/20.02.2013.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/ppwsakh/public_html/en/securities exchange/detail.php on line 19

    Warning: include(): Failed opening '../Administration/homepage/home/kh/20.02.2013.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/ppwsakh/public_html/en/securities exchange/detail.php on line 19