កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

    រ.ទ.ស.ភ បានរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ នៅថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា ដែលមានរបៀបវារៈសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖
    ១- របាយការណ៍លទ្ធផលការងារអាជីវកម្ម ៩ខែដើមឆ្នាំ២០១២ និងទិសដៅអាជីវកម្ម ឆ្នាំ២០១៣
    ២- ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអភិបាលឯករាជ្យ និងអភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន

    ហេតុដូចនេះភាគហ៊ុនិក រ.ទ.ស.ភ អាចទាញយក កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិកលើកទី១ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ដោយ ចុចត្រង់នេះ