ការបែងចែកភាគលាភរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

    សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៦០ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពី ការបែងចែកភាគលាភរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

    ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាញយក.... (ឯកសារភ្ជាប់)