ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ

  ចំពោះអតិថិជន ដែលមានបំពង់ចែកចាយទឹកនៅពីមុខផ្ទះ ហើយមានបំណងតបណ្តា-ញទឹកចូលផ្ទះត្រូវអញ្ជើញមកកាន់ការិយាល័យបណ្តាញចូលផ្ទះ នៅទីស្នាក់ការ រ.ទ.ស.ភ ដើម្បីយកពាក្យសុំសិទ្ធិជាវទឹក ដែលផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃទៅបំពេញ និងយកមកដាក់វិញដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារចាំបាច់មួយចំនួន។ ដោយឡែក ចំពោះអតិថិជនដែលគ្មានបំពង់ចែកចាយទឹកនៅពីមុខផ្ទះត្រូវរួមគ្នាធ្វើសំណើសុំដាក់បំពង់ទឹកដើម្បីតបណ្តាញចូលផ្ទះ។

  នៅពេលទទួលបានសំណើសុំដាក់បំពង់ចែកចាយទឹកចូលទៅក្នុងតំបន់ ដែលពុំទាន់មានបំពង់ទឹក ការិយាល័យបណ្តាញចូលផ្ទះ និងសហការជាមួយការិយាល័យសិក្សាគម្រោង ដើម្បីចុះពិនិត្យមើលពីលទ្ធភាពដាក់បំពង់ទឹកចូលទៅក្នុងតំបន់នោះ។ បើសិនមិនអាចដាក់បំពង់ទឹកបាន អ្នកស្នើសុំនឹងទទួលនូវលិខិតឆ្លើយតបបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែល រ.ទ.ស.ភ មិនអាចដាក់បំពង់ទឹកជូនបាន។ ប៉ុន្តែបើសិនជាអាចដាក់បំពង់ទឹកបានវិញ រ.ទ.ស.ភ នឹងសហ-ការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីធ្វើការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ អំពីគោលការណ៍សំខាន់ៗក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតរបស់ រ.ទ.ស.ភ ដែលរួមមាន៖

       • ដំណើរការប្រព្រឹត្តកម្ម និងគុណភាពទឹកស្អាត
       • បែបបទសុំតបណ្តាញទឹក និងថ្លៃតបណ្តាញចូលផ្ទះ
       • គោលនយោបាយរបស់ រ.ទ.ស.ភ ក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឲ្យមាន បណ្តាញ ទឹកប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋ
       • សិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រួវលើបណ្តាញទឹក
       • ថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹក និងការគណនាថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងវិក័យបត្រ
       • ប្រការមួយចំនួនទៀតដែលអតិថិជនត្រូវយល់ដឹងនឹងចៀសវាង

  ស្របពេលជាមួយគ្នានោះ ប្រជាជនត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនូវពាក្យសុំ តបណ្តញទឹក និងត្រូវបានពន្យល់ណែនាំអំពីរបៀបបំពេញពាក្យសុំនោះទៀតផង។

  ក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី ៣ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលពាក្យសុំតបណ្តាញ ភ្នាក់ងារវាស់វែងត្រូវចុះពិនិត្យ-គូសប្លង់បណ្តាញ និងទីតាំងដែលត្រូវដាក់នាឡិកាទឹក ដោយមានការឯកភាពពីអ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវសម្ភាសន៍អ្នកដែលមានចំណូលទាប និងដែលស្នើសុំការឧបត្ថម្ភធន។ក្រោយពេលវាស់វែងរួច ថ្លៃសិទ្ធិជាវទឹកត្រូវបានកំណត់ និងជូនដំណឹងដល់អតិថិជនក្នុងថ្ងៃ ចំពោះបណ្តាញទឹកតាមស្តង់ដារ(បណ្តាញទឹកមាននាឡិកាទំហំ ១៥ម.ម និងមានប្រវែងមិនលើសពី ១០ម.ម) ក្នុងរយៈពេល ៥ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ចំពោះបណ្តាញឧបត្ថម្ភធន និងក្រោយការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាព(មិនកំណត់ថ្ងៃ) ចំពោះបណ្តាញទឹក ពិសេស។

  ក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី ៣ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ក្រោយពីថ្ងៃបង់ប្រាក់ថ្លៃសិទ្ធិជាវទឹករួច ជាងតបណ្តាញរបស់ រ.ទ.ស.ភ នឹងចុះតបណ្តាញទឹកជូនអតិថិជន ដោយមានកំណត់ហេតុប្រគល់-ទទួលបណ្តាញទឹក។

  ក្រោយពេលតបណ្តាញរួច មិនលើសពី ៣ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ ទិន្នន័យអតិថិជនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធណាវីហ្សិន(Navision) សម្រាប់រៀបចំវិក័យបត្រថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹក។ ទិន្នន័យអតិថិជនទាំងអស់ត្រូវបានថតចម្លងទុកប្រចាំថ្ងៃ និងសប្តាហ៍ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដោយធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅរាល់ចុងត្រីមាសនីមួយៗ។

  • បែបបទស្នើសុំតបណ្តាញទឹកស្អាតសំរាប់ប្រភេទអតិថិជនជីវភាព (សំរាប់ប្រភេទនាឡិកា ១៥មម ដល់ ៤០មម) (Download)

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម