របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧

       ក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៧ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ("រ.ទ.ស.ភ") មានចំណូលសរុបចំនួន ៦០.២៤២.៤៦០.០០០រៀល កើនជាងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៦ ចំនួន ៨.១០៣.៦០៦.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៥,៥៤% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ៣.២៣៣.៥០៦.០០០រៀល ថយចំនួន ៩.២១៣.៣៧៤.០០០រៀល ស្មើនឹង ៧៤% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៦។ សម្រាប់រយៈពេល០៦ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលសរុបចំនួន ១១៥.២២៨.១៨៥.០០០រៀល កើនចំនួន ១៥.៨៤៤.៧៦៣.០០០រៀល ស្មើនឹង ១៥,៩៤% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ១៤.៥៦៩.១៥៤.០០០រៀល ថយចំនួន ៥.៤៥៨.៦១៥.០០០រៀល ស្មើនឹង ២៧,២៦% បើធៀបនឹងរយៈពេល០៦ខែ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នំា២០១៦។ នាថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នំា២០១៧ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុប របស់ រ.ទ.ស.ភ មានចំនួន ១.៣១១.២៧៨.៩៨២.០០០រៀល កើនចំនួន ១៣.៥៤៩.៣៨២.០០០រៀល ស្មើនឹង ១,០៤% និងមូលធនសរុបមានចំនួន ៨២០.៦២៦.១១៤.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ៦៥៤.៣១៨.០០០រៀល ស្មើនឹង ០,០៨%។

សូចនករសំខាន់ៗសម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧ មានដូចខាងក្រោម៖

១- អនុបាតចរន្ត ២,៧៦ ដង
២- អនុបាតចរន្តលឿន ២,២៦ ដង
៣- អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម 0,២៥ %
៤- អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ០,៣៩ %
៥- អនុបាតគំលាតចំណេញភាព ៥,៣៧ %
៦- ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ          ៣៧,១៨ រៀល

សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧ រ.ទ.ស.ភ រំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញពិត មិនតិចជាង ១១.៨១១.៤១៥.០០០រៀល ដូចដែលបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងក្រសួងអាណាព្យាបាលទាំងពីរ។

សូមអានរបាយការណ៍ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧ ទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
PPWSA 2nd Quarterly Report 2017(Khmer Version)
PPWSA 2nd Quarterly Financial Information 2017(English Version)

BUSINESS PARTNERS