របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០

       ក្នុងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០២០ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) មានចំណូលសរុបចំនួន ៧៥.៨១៧.៣១៦.០០០រៀល កើនឡើងជាងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៩ ចំនួន ២០.៥៥៨.៣៦៩.០០០រៀល ស្មើនឹង ៣៧,២០% និងចំណេញសុទ្ធក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ២៦.៦០៣.៩៤៤.០០០រៀល កើនឡើងចំនួន ១៨.១៧៥.៨៨២.០០០រៀល ស្មើនឹង ២១៥,៦៦% បើធៀបនឹងត្រីមាសទី១ ឆ្នំា២០១៩។ នាថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នំា២០២០ នេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ រ.ទ.ស.ភ មានចំនួន ១.៦២០.៨៩៩.៦១៩.០០០ រៀល កើនឡើងចំនួន ១៦.៥៥៥.៦៩៧.០០០រៀល ស្មើនឹង ១,០៣ និងមូលធនសរុបមានចំនួន ៩៤០.៣០៨.៥៨៣.០០០រៀល កើនឡើង ចំនួន ២៦.៦០៣.៩៤៤.០០០រៀល ស្មើនឹង ២,៩១%។

អនុបាតហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ មានដូចខាងក្រោម៖

១. អនុបាតសន្ទនីយភាព
     ១.១ អនុបាតចរន្ត១,៣០ ដង
     ១.២ អនុបាតចរន្តលឿន០,៧២ ដង
២. អនុបាតចំណេញភាព
     ២.១ អនុបាតចំណេញធៀបនឹងទ្រព្យសកម្ម១,៧២ %
     ២.២ អនុបាតចំណេញធៀបនឹងមូលធន ២,៩១ %
     ២.៣ អនុបាតគម្លាតចំណេញដុល៤១,៥០ %
     ២.៤ អនុបាតគម្លាតចំណេញភាព៣៥,០៩ %
     ២.៥ ចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ៣០៥,៨៩ រៀល
     ២.៦ អនុបាតលទ្ធភាពសងការប្រាក់៣៨,៥៩ ដង

សម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០ រ.ទ.ស.ភ គ្រោងផលិតទឹកស្អាត ៥៥.៦៩៩.៦៩០ម៣ ជាមួយនឹងការពង្រីកបណ្តាញចែកចាយទឹកបន្ថែម ៥៧.៤០០ម៉ែត្រ។ រ.ទ.ស.ភ រំពឹងថានឹងទទួលបានចំណូលសរុបចំនួន ៨០.១៦៧.២៨៦.០០០រៀល និងចំណាយសរុបចំនួន ៤៧.០៣៣.០៣៦.០០០រៀល ដូចដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងក្រសួងអាណាព្យាបាលទាំងពីរបានអនុម័ត។

សូមអានរបាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០ ទាំងស្រុងដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
របាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០(ភាសាខ្មែរ)
របាយការណ៍ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០(ភាសាអង់គ្លេស)
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០(ភាសាអង់គ្លេស)

BUSINESS PARTNERS