សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៦០ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពី ការបែង​ចែក​ភាគលាភ​របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ


BUSINESS PARTNERS