ការទូទាត់វិក្កយបត្រទឹកតាមអេឡិកត្រូនិក

     រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ មានកិត្តិយសជម្រាបជូនអតិថិជនថា លោកអ្នកអាចធ្វើការទូទាត់វិក្កយបត្រ​ថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹក​ស្អាត​កាន់តែ​ឆាប់រហ័សជាមួយ​សេវាទូទាត់អេឡិក​ត្រូនិក​តាម​រយៈធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ និងក្រុមហ៊ុនវេលុយ ។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម