កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១២ រ.ទ.ស.ភ បានធ្វើ RoadShow ជាសាធារណះដល់វិនិយោគិន


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម