ឯកសារផ្តល់​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ការ​បោះផ្សាយ​លក់មូលបត្រ​ម្មសិទ្ធិ​ជាសាធារណៈ

          ឯកសារ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​អនុញ្ញាត​ និង​ចុះ​បញ្ជី​ជា​ស្ថាពរ​ពី​គណៈកម្មការ​មូល​បត្រ​កម្ពុជា​ តាម​សេចក្តី​សម្រេច​លេខ​ ០១២/១២ គ.ម.ក./ស.ស.រ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ២៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ​២០១២។

សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោមនេះ

ឯកសារផ្តល់ព័ត៌មានសម្រាប់បោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាសាធារណៈ (KH)
Disclosure Document for Public Issuance of Equity Securities (EN)


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម