សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ធ្វើ​ប៊ុក​បៀល​ឌីង​សម្រាប់ អាយ ភី អូ របស់​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ “រ.ទ.ស.ភ”


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម