សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ធ្វើ​ប៊ុក​បៀល​ឌីង​សម្រាប់ អាយ ភី អូ របស់​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ “រ.ទ.ស.ភ”

          រ.ទ.ស.ភ មានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់វិនិយោគិនដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលរួមធ្វើ​ប៊ុក​បៀល​ឌីង នៅ​ក្នុង​ដំណើរ​ការ អាយ ភី អូ របស់ រ.ទ.ស.ភ កាល​ពីថ្ងៃទី ២៩ ខែ កុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១២ មេត្តា​ជ្រាប​ថា ដំណើរ​​ការ​​ប៊ុក​បៀល​ឌីង​បាន​ប្រពឹត្ត​ទៅប្រកបដោយជោគជ័យ។ តាមរយៈការធ្វើប៊ុកបៀលឌីងនេះ រ.ទ.ស.ភ ដោយ​មាន​ជំនួយពី​ក្រុមហ៊ុន​តុង​យ៉ាង ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បាន​កំណត់​ថ្លៃលក់ ស្មើ​នឹង ៦.៣០០ រៀល (ប្រាំមួយពាន់បីរយរៀលគត់) ក្នុង​មួយ​ឯក​តា​មូល​បត្រ​កម្មសិទ្ធិ នៃសំណើ​បោះ​ផ្សាយ​លក់​មូល​បត្រកម្ម​សិទ្ធិ​ជាសាធារណៈរបស់​ខ្លួន។ ថ្លៃលក់នេះ ទទួល​ការ​អនុញ្ញាត​ពី​គណៈកម្មការ​មូល​បត្រ​កម្ពុជា​រួចហើយ។

ដូច្នេះ សូមវិនិយោគិនទាំងអស់ដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលរួមធ្វើប៊ុកបៀលឌីងអញ្ជើញសាកសួរព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃ​ការ​ធ្វើប៊ុក​បៀលឌីង តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ៨៦០ ៨០០, និង ០២៣ ៧២៤ ០៤៦ ឬអញ្ជើញមកធ្វើការទំនាក់​ទំនង​ដោយផ្ទាល់នៅ​តាម​ទីកន្លែង​ដែល​​បាន​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើសុំចូល​រួម​ធ្វើប៊ុកបៀលឌីងនោះ។ វិនិយោគិនក៏អាចប្រើគេហទំព័រដូចខាងក្រោមបានផងដែរ៖
        - រ.ទ.ស.ភ : www.ppwsa.com.kh
        - ក្រុមហ៊ុនអេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី : www.acledasecurities.com.kh
        - ធនាគារអេស៊ីលីដា : www.acledabank.com.kh
        - បញ្ជីវិនិយោគិនទទួលបានជោគជ័យ : Download
        - បញ្ជីវិនិយោគិនមិនទទួលបានជោគជ័យ : Download


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម