សេចក្តីជូន​ដំណឹង​ការ​ធ្វើ​បរិវិសកម្ម​នៃ​សំណើរ​លក់​មូល​បត្រ​កម្ម​សិទ្ធិ របស់​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម