លទ្ធផល​នៃ​ការ​បែង​ចែក​​មូល​​បត្រ​សិទ្ធិ​របស់​​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​​ក្រុងភ្នំពេញ


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម