ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​អភិបាល​តំណាង​និយោជិត​ និង​ភារ​កិច្ច​បុគ្គលិក​ជាន់​ខ្ពស់​របស់​រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ភ្នំពេញ

1. អភិបាល​តំណាង​និយោជិត
          លោក ឃុត វុត្យារិទិ្ធ អគ្គនាយករង​ទទួល​បន្ទុក​នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋាបាល និង​ធនធានមនុស្ស​ ត្រូវបាន​ជ្រើស​រើស​ជា​តំណាង​និយោជិត​សម្រាប់​អាណត្តិទី៥ នៃ​អាណត្តិក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល​ រ.ទ.ស.ភ តាមរយៈការ​បោះ​ឆ្នោត។

2. ភារកិច្ច​បុគ្គលិកជាន់​ខ្ពស់
          លោក ឡុង ណារ៉ូ អគ្គនាយករង​ទទួល​បន្ទុក​ជា​ជំនួយ​ការ​អគ្គនាយក​លើ​ការងារ​បច្ចេកទេស​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជា​អគ្គនាយករង​ទទួល​បន្ទុក​សាខា​សេវា​កម្ម​ទឹក​ស្អាត​ និងអនាម័យ។
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម