ការផ្លាស់ប្តូរអភិបាលរបស់ រ.ទ.ស.ភ

ការផ្លាស់ប្តូរអភិបាលរបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ យោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ ៨៩៩.អនក្រ.តត ស្តីពីការតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញអាណត្តិទី៥ ចុះ ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២។

​​​​​​​​​​​​​​​សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញមាន​ដូច​ខាង​ក្រោមៈ
១. ឯកឧត្តម ម៉េង សក្កិធារ៉ា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្ម តំណាងក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល ជាប្រធាន
២. លោក ស៊ឹម ស៊ីថា អគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ជាសមាជិក
៣. ឯកឧត្តម ជូ វិជិត្ត អគ្គលេខាធិការរងនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាសមាជិក
៤. លោក កើត ឆែ នាយករដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញ តំណាងសាលារាជធានីភ្នំពេញ ជាសមាជិក
៥. លោក ឃុត វុត្យារិទ្ធ អគ្គនាយករងរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ តំណាងនិយោជិតរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ជាសមាជិក
៦. អភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន ចំនួនមួយរូប ជាសមាជិក
៧. អភិបាលឯករាជ្យ ចំនួនមួយរូប ជាសមាជិក
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម