ការចូលនិវត្តន៍របស់​បុគ្គលិក​ជាន់​ខ្ពស់​នៃរដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

លោក ស៊ឹម ខេងលីន​ មានមុខងារជាប្រធាននាយកដ្ឋានអាជីវកម្ម នឹងចូលនិវត្តន៍ចាប់ពី ថ្ងៃទី ០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ តាមរយៈសេចក្តីសំរេចលេខ ០៥៤ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ស្តីពីការដាក់មន្ត្រីនិយោជិតអោយចូលនិវត្តន៍។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម