ការតែងតាំងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ នៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

លោកស្រី ងិន ចន្ទ្រា ​ ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាជីវកម្ម ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​ប្រធាន​នាយកដ្ឋានអាជីវកម្ម​​ តាមរយៈសេចក្តីសំរេចលេខ ០៥៦ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ស្តីពីការតំឡើងតួនាទីរបស់មន្ត្រី និយោជិត រ.ទ.ស.ភ ។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម