ការតែងតាំងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ នៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

លោក ស៊ឹម ខេងលីន​ បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញក្នុងការបំពេញការងារ​ជាទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ចាប់ពី ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ និងត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាអគ្គនាយក រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ តាមរយៈសេចក្តីសំរេចលេខ០៥៧ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពី ការតែងតាំងទីប្រឹក្សាអគ្គនាយក រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម