សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពីការ​ជ្រើសរើស​បេក្ខភាព​អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ​តំណាង​ភាគហ៊ុនិក​ឯកជន












ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម