ការពន្យារពេលក្នុងការឈប់​ទទួលពាក្យស្នើសុំធ្វើជា​បេក្ខភាពអភិបាលឯករាជ្យ និងអភិបាលមិន​ប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិក​ឯកជនរបស់ រ.ទ.ស.ភ


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម