ការផ្លាស់ប្តូរភារកិច្ច របស់អគ្គនាយករង

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ រ.ទ.ស.ភ បានអនុម័ត ផ្លាស់ប្តូរភារកិច្ចរបស់ លោក កែវ សុវណ្ណរិទ្ធ បច្ចុប្បន្នជាអគ្គនាយករង ទទួលបន្ទុកជំនួយការអគ្គនាយកក្នុងការងារគណនេយ្យ-ហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យមកជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុក ការងារផលិតកម្ម និងផ្គត់ផ្គង់ទឹក ។
ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម