ការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងមូលបត្រកម្មសិទ្ធិលៃបម្រុងទុកសម្រាប់មន្ត្រី-និយោជិត រ.ទ.ស.ភ ដែលបានឡុកអាប់(Lock-up) ៣ឆ្នាំ


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម