ការផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី១


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម