លទ្ធផលបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​អភិបាល​ឯករាជ្យ និងអភិបាល​មិន​ប្រតិបត្តិ​តំណាង​ភាគហ៊ុនិក​ឯកជន របស់ រ.ទ.ស.ភ


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម