ការតែងតាំងទីប្រឹក្សា​អគ្គនាយកនៃ​រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ លោក ស៊ឹម ខេងលីន ក្នុងការបំពេញការងារ​ជាទីប្រឹក្សា​​អគ្គនាយកនៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ទទួលបន្ទុកជំនួយការ​លើការងារអាជីវកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ តាមរយៈលិខិត​បង្គាប់ការលេខ ០៥៨ ប.ក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពីការប្រគល់ភារកិច្ចជូន លោក ស៊ឹម ខេងលីន។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម