ការតែងតាំងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦១ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) បានតែងតាំងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ចំនួន ០៣រូប ដូចខាងក្រោម៖

១- លោក គឹមអេង ឡូយលួង ជាប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

២- លោក ជា សតិភទ្ទ ជាប្រធាននាយកដ្ឋាន ផែនការ និងគម្រោង

៣- លោក ឡាច បដ្ឋណា ជាប្រធាននាយកដ្ឋាន គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម