ការទទួលពានរង្វាន់របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) បានទទួលពានរង្វាន់ "The Majestic Five Continents Award For Quality and Excellence" ពី Otherways Management Association Club("OMAC") នៅទីក្រុង Geneva នៃប្រទេសស្វីស។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម