ការលាឈប់ពីតំណែងអភិបាល និងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ រ.ទ.ស.ភ

១. ការលាឈប់ពីតំណែងជាអភិបាលតំណាងនិយោជិត និងជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ រ.ទ.ស.ភ. ចំនួន ០១ រូប គឺ លោក ឃុត វុទ្យារិទ្ធ
២. ការតែងតាំង លោក ជា វិសុទ្ធ បច្ចុប្បន្នជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកលេខាធិការសហគ្រាសរបស់ រ.ទ.ស.ភ. ត្រូវទទួលភារកិច្ចបន្ថែមលើកិច្ចការរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្សជំនួស លោក ឃុត វុទ្យារិទ្ធ


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម