ការជ្រើសតាំងអភិបាលតំណាងនិយោជិត រ.ទ.ស.ភ អាណត្តិទី៥

លោកស្រី ងិន ចន្ទ្រា ត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាអភិបាលតំណាងនិយោជិត ហើយត្រូវបានតម្រូវឱ្យចូលបំពេញការងារជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដោយ​ស្វ័យប្រវត្ត​សម្រាប់រយៈ​ពេល០៣ (បី) ឆ្នាំ ។

ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម