តែងតាំងទីប្រឹក្សាក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម

ឯកឧត្តម ស៊ឹម ស៊ីថា បច្ចុប្បន្នជាអគ្គនាយករដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ ត្រូវបានតែងតាំងជា ទីប្រឹក្សាក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម តាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៣១៤/៣៣២ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ ដូចមានឯកសារភ្ជាប់ជូនជាមួយសារអេឡិចត្រូនិកនេះ។ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម