តែងតាំងអគ្គនាយករង ទទួលបន្ទុករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស

លោក ចាន់ ពិសិដ្ឋ ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយករង ទទួលបន្ទុករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្សរបស់ រ.ទ.ស.ភ តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចលេខ ០២២ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤។

សេចក្តីសម្រេចលេខ ០២២ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ ដូចមានខាងក្រោម៖ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម