មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី២

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភាគហ៊ុនិក កាន់កាប់ភាគហ៊ុនធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ ទាំងអស់ជ្រាបថា រ.ទ.ស.ភ នឹងរៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​មហាសន្និបាត​ភាគហ៊ុនិក លើកទី២ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ ដូចមានសេចក្តីលម្អិតនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៧២ ស.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពី មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី២។

សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ០៧២ ស.ជ.ណ អាចទាញយក (Download) ចុចត្រង់នេះ(Click here)


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម