កំណត់ហេតុមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី២

រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ (រ.ទ.ស.ភ) បានរៀបចំមហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី២ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ ចាប់ពីម៉ោង ០៩:០០នាទី ព្រឹក ដល់ម៉ោង ១០:៤៥នាទី ព្រឹក នៅស្នាក់ការ រ.ទ.ស.ភ ដែលបានដំណើរការដូចមានក្នុងកំណត់ហេតុ មហាសន្និបាតភាគហ៊ុនិក លើកទី២ របស់ រ.ទ.ស.ភ ។
សូម download យកឯកសារនៅទីនេះ(Click here)ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម