ការប្រែប្រួលសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល រ.ទ.ស.ភ

យោងអនុក្រឹត្យលេខ ៤១៤ អនក្រ.តត ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការផ្ទេរភារកិច្ច និងតែងតាំងមន្ត្រីរាជការ លោក កើត ឆែ ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៥ នៃ រ.ទ.ស.ភ តំណាងឱ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានតែងតាំងជា អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់។ ហេតុដូចនេះ លោក កើត ឆែ ពុំមែនជាអភិបាលរបស់ រ.ទ.ស.ភ ចាប់ពីថ្ងៃតែងតាំងជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នេះ។
សូម download យកឯកសារនៅទីនេះ(Click here)ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម