ការចុះកិច្ចសន្យារវាង រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ និងក្រុមហ៊ុន VINCI

    ការពីថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ កន្លងទៅនេះរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើការចុះកិច្ចសន្យា ជាមួយក្រុមហ៊ុន VINCI ក្នុងការសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តិកម្ម ទឹកស្អាតនិរោធន៏ជំហាន២ក្រោមហិរញ្ញប្បទាន ទីភ្នាក់ងារបារាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងថវិកាបដិភាគរបស់ រ.ទ.ស.ភ។ គម្រោងសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកស្អាត និរោធន៏ជំហានទី២ មានរយះពេល ៣០ខែហើយគ្រោង និងបញ្ចប់ក្នុង ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម