របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៤ ដែលបានពិនិត្យឡើងវិញដោយសវនករឯករាជ្យ

    ក្នុងត្រីមាសទី២ ឆ្នំា២០១៤ រ.ទ.ស.ភ. មានចំណូលសរុបចំនួន ៤០.០៣៧.៥៣៦.០០០ រៀល កើនជាង ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៣ ចំនួន ៦‚០២% និងចំណេញក្នុងការិយបរិច្ឆេទសរុបចំនួន ១០.៨១៧.៩៩១.០០០ រៀល កើនជាងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៣ ចំនួន ២៩‚៥១%។ នៅចុងការិយបរិចេ្ឆទនេះដែរ ទ្រព្យសកម្មសរុបបានឡើងរហូតដល់ ១.១៣០.២៩០.៩២៦.០០០រៀល និងមូលធនសរុបកើនឡើងរហូតដល់ ៧០៦.៥៨៧.៥៤២.០០០ រៀល។
សូចនករសំខាន់ៗប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៤ មានដូចខាងក្រោម៖

១. ចំណេញក្នុងមួយភាគហ៊ុនមូលដ្ឋាន១២៤,៣៨ រៀល
២. ផលចំណេញក្នុងមួយឯកតាមូលធន១,៥៤ %
៣.​ ផលចំណេញក្នុងមួយឯកតាទ្រព្យសកម្ម០,៩៧ %
៤. អនុបាតចរន្ត៤,៨០ ដង
៥.​ អនុបាតចរន្តលឿន៤,០៩ ដង
៦.​ អនុបាតជុំបង្វិលទ្រព្យសកម្ម០,០៣ ដង
៧. ថ្លៃដើមមធ្យម៨០៣,៧៤ រៀល/ម៣
៨. ថ្លៃលក់ទឹកមធ្យម៩៣២,៣៣ រៀល/ម៣
៩. សន្ទស្សន៍និយោជិតធៀបអតិថិជន(នាក់/១០០០អតិថិជន)២,៩៨

សម្រាប់ទិសដៅត្រីមាសបន្ទាប់ រ.ទ.ស.ភ. រំពឹងថានឹងទទួលបានចំណេញពិត មិនតិចជាង ១២‚០២៦ លានរៀល ដូចដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងក្រសួងអាណាព្យាបាលបានអនុម័ត។
សូមអានរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៤ ទាំងស្រុង ដោយទាញយក (Download) ខាងក្រោមនេះ
PPWSA 2nd Quarterly Financial Report 2014 (Khmer Version)
PPWSA 2nd Quarterly Financial Information 2014 (English Version)


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម