ការតែងតាំងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ

    ការតែងតាំងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
១- លោកស្រី ងិន ចន្ទ្រា ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយករង ទទួលបន្ទុកការងារអាជីវកម្ម តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៨៥ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការតែងតាំងអគ្គនាយករង។
២- លោក ឱម អដ្ឋរស ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននាយកដ្ឋានអាជីវកម្ម តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចលេខ ០៨៤ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពីការតែងតាំង​ប្រធាននាយកដ្ឋាន។


ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម